Marcelle Jabès

De les tres gran ferides que marquen la vida de Jabès, n’hi ha dues de força conegudes i una de tercera que no ho és tant. Les dues primeres són la Xoà i l’exili; la tercera, la mort de Marcelle, la seva germana gran.

Read More
Editorial Flaneur
Maurice Blanchot i Emmanuel Lévinas

Al principi dels anys vint, Maurice Blanchot comença a estudiar filosofia i alemany a Estrasburg. És un noi de família burgesa, d’aspecte aristocràtic, elegant, que ja ha decidit que es dedicarà al periodisme, i que aviat començarà a escriure en diaris d’extrema dreta.

Read More
Editorial Flaneur
La llengua d’Edmond Jabès

L’obra d’Edmond Jabès és, en gran part, una resposta a la famosa frase d’Adorno segons la qual després d’Auschwitz no es pot escriure poesia. A parer de Jabès, és justament al contrari: després de l’horror cal escriure poesia, encara que sigui amb paraules malferides.

Read More
Editorial Flaneur
L’art de Sebald

«La memòria és la vida, la qual cosa l’exposa a la dialèctica del record i l’amnèsia, i la fa inconscient de les seves deformacions successives, vulnerable a tota mena d’utilització i manipulació, procliu a estats de latència prolongats i a reviscolaments sobtats.»

Read More
Editorial Flaneur