INFORMACIÓ ADICIONAL

Li informem que les dades personals formen part del tractament (web / newsletter), del que és responsable Editorial Flâneur S.L., NIF B66756784, amb domicili social a:  c / Comte Borrell 51, 3r 1a - 08015 Barcelona, e-mail: info@editorialflaneur.cat, amb la finalitat d’enviar-li el nostre newsletter o butlletí electrònic periòdic, així com informació de les actitivitats que realitzem i de les novetats que publiquem, que siguin del seu interès.

Podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, donant-se de baixa a l’opció corresponent en rebre un butlletí electrònic.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: c / Comte Borrell 51, 3r 1a - 08015 Barcelona,  o bé enviant-ho per correu electrònic a butlleti@editorialflaneur.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.


Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable:
Editorial Flanêur S. L. 
c / Comte Borrell 51, 3r 1a
08015, Barcelona.
NIF B66756784

Termini de conservació
La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.


Destinataris

Destinatari de la cessió:
Editorial Flanêur S. L. 

Legitimació de la cessió:
Consentiment del interessat.

Transferència internacional:
No es produeixen.

Finalitat de la cessió:
Enviament de la informació de novetats que publiquem i de les activitats que organitzem a l'Editorial Flâneur

Moviments internacionals de dades:
No es produeixen.

Encarregats de tractament:
Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.


Drets

Quins drets té?
- Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves.
- Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.
- En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
- En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
- Dret a revocar el consentiment.

Com pot exercitar-los?
Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un e-mail a butlleti@editorialflaneur.cat. Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD:
Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/ Jorge Juan,6 28001-Madrid